Vi använder cookies och andra tekniker på vår webbplats för att anpassa innehållet och annonserna på vår webbplats till dig som besökare, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera hur våra besökare använder webbplatsen. Vi vidarebefordrar även viss information till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Vi placerar inga cookies för marknadsföring och analys utan att du har samtyckt till det. Väljer du att inte samtycka kommer vi enbart placera cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktion. Läs vår integritetspolicy nedan.

Integritetspolicy

 

 

Gällande från 2022-03-01

Som ett led i vår verksamhet (axevallahus.se) kan vi komma att behandla personuppgifter som rör dig.

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person; t.ex. för- och efternamn, telefonnummer och e-post.

Du har inga skyldigheter att lämna personuppgifter till oss (förutom om lagen skulle kråva det), men om du inte gör det kan det medföra att vi inte kan kommunicera med dig, till exempel skicka nyhetsbrev eller inbjudningar till dig, med mera.

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och att försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Under rubrikerna nedan får du information om:

– Vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla.
– För vilka ändamål vi lagrar personuppgifter.
– På vilka rättsliga grunder vi lagrar personuppgifter.
– Hur personuppgifter samlas in.
– Med vem personuppgifter kan komma att delas.
– Hur länge personuppgifter kan komma att lagras.
– Vem som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.
– Vilka anknytande rättigheter du har.
– Hur du kan kontakta oss (de personuppgiftsansvariga) med exempelvis frågor kring denna policy eller vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter kopplade till utskick till exempel nyhetsbrev eller annan kommunikation
När du genom vår/våra: webbplatser, sociala medier, digitala utskick-/inbjudningssystem eller på annat sätt anmäler intresse för någon aktivitet så kommer vi att samla in, spara och behandla personuppgifter som rör dig enligt följande.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som vi kan komma att behandla utgörs av namn, titel, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), uppgifter om angivna intresseområden och andra utskick och om önskat deltagande i event samt, vid event med mat, särskilda matpreferenser.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig genom vår webbplats, våra sociala media, våra digitala system eller på annat sätt.

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas?

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera utskick av inbjudningar och av nyhetsbrev och andra utskick. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att administrera utskick till dig i enlighet med dina angivna önskemål.

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera (inklusive att ordna relevant mat) genomförandet av seminarium eller event med dig som deltagare. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att administrera genomförandet av seminariet eller eventet med dig som deltagare i enlighet med dina angivna önskemål.

Med vem delas personuppgifter? 

Personuppgifterna delas som huvudregel inte med någon utomstående.

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Personuppgifterna kan komma att lagras tills dess du avregistrerar dig för våra seminarier, event, nyhetsbrev och andra utskick, varvid de raderas.

Personuppgifter om webbplatsbesökare
När du använder vår webbplats kommer vi (utöver de personuppgifter du kan komma att lämna via att anmäla intresse för seminarium, event, nyhetsbrev eller andra utskick) samla in, spara och på andra sätt behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med följande.

Vilka personuppgifter behandlas?

De uppgifter som vi kan komma att behandla utgörs av IP-adress (anonymiseras), e-postadress (anonymiseras) besökta sidor, tidpunkt och varaktighet för besök samt cookies (som är en textfil som lagras på datorn hos den som besöker en webbplats) och liknande uppgifter som skapas av använda cookies, och i förekommande fall i samverkan med sk. pixeltaggar, genom din användning av vår webbplats, dock att inga sådana uppgifter knyts till specifik person.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Personuppgifterna samlas in och skapas av cookies och pixeltaggar genom din användning av vår webbplats.   När du besöker vår webbplats får du via ett pop-up-fönster möjlighet att godkänna cookies vid ditt besök på webbplatsen; när du där godkänner cookies samtycker du  till vår användning av cookies. Skulle du inte samtycka till vår hantering av personuppgifter skall du omedelbart lämna vår hemsida. 

För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder kan personuppgifterna komma att behandlas? 

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålen att analysera användningen av vår webbplats och utveckla webbplatsen. Behandlingen sker på basis av ditt ovan nämnda samtycke och av vårt berättigade intresse av att analysera användningen av vår webbplats och utveckla den.

Med vem delas personuppgifter? 

Personuppgifterna delas inte med någon utomstående, förutom att de personuppgifter som samlas in och skapas av Google Analytics cookies (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA och kan av Google komma att lämnas ut till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge personuppgifterna lagras beror på genom vilken cookie uppgifterna samlats in; från att bara sparas så länge du har webbläsaren öppen (sk. sessionscookie) till högst 24 månader.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att på din begäran kostnadsfritt få information från oss om användningen av personuppgifter som rör dig.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi i vissa fall begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter som rör dig som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter som rör dig i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du har synpunkter på vår behandling av personuppgifter som rör dig är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg till eller ändringar i denna policy. Om vi gör det kommer vi publicera den uppdaterade policy på vår webbplats och hänvisa till den i våra e-mail och i våra utskick genom vårt digitala utskick-/inbjudnings-system. Om så sker ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade policyn.

Personuppgiftsansvarig

Adherion ansvarar för behandlingen av alla personuppgifter enligt vad som beskrivits här.

Kontakt
Kontakta oss på info@axevallahus.se om du har frågor rörande denna policy eller vår personuppgiftsbehandling eller annars vill utnyttja de rättigheter som tillkommer dig i anledning av vår personuppgiftsbehandling.